اسپرایت و شکلک ماشین ها را در این مطلب به صورت ویژه برای شما ایجاد کرده ایم.

پروژه های اسکرچ شامل ماشین ها

1- پروژه ای خام شامل ماشین های شهری

2- پروژه ای خام شامل ماشین های خاص

3- پروژه ای خام شامل تمام ماشین ها

4- پروژه ای خام شامل یک ماشین که تمام ماشین ها در حالت های آن موجودند