اخبار

آخرین اخبار دنیای برنامه نویسی کودکان و نوجوانان و آکادمی ایران اسکرچ

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان درمدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان۷ تهران

۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۲۷:۱۰ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان درمدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان۷ تهران۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۲۷:۱۰ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در مدرسه مهرآیین تهران

۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۳۵:۰۰ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در مدرسه مهرآیین تهران۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۳۵:۰۰ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در نیاوران تهران

۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۳۶:۱۴ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در نیاوران تهران۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۳۶:۱۴ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در مدرسه کسب و کار زرمهر

۱۳۹۸-۳-۲۷ ۰۰:۴۳:۵۷ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 درمدرسه

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در مدرسه کسب و کار زرمهر۱۳۹۸-۳-۲۷ ۰۰:۴۳:۵۷ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در شیخ صدوق تهران

۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۴۶:۴۹ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در شیخ صدوق تهران۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۴۶:۴۹ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در سپهر تهران

۱۳۹۸-۳-۲۱ ۱۲:۱۴:۴۳ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در سپهر تهران۱۳۹۸-۳-۲۱ ۱۲:۱۴:۴۳ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در شهرک شهید‌ محلاتی و قائم (عج) تهران

۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۵۸:۴۶ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در شهرک شهید‌ محلاتی و قائم (عج) تهران۱۳۹۸-۳-۲۲ ۰۹:۵۸:۴۶ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در داوودیه تهران

۱۳۹۸-۳-۲۱ ۱۰:۳۹:۲۲ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در داوودیه تهران۱۳۹۸-۳-۲۱ ۱۰:۳۹:۲۲ +۰۴:۳۰